ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව

தேசிய சமூக நீர் வழங்கல் திணைக்களம்

Department of National Community Water Supply

ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව
நீர் வழங்கல் அமைச்சு
Ministry of Water Supply